FREMTIDENS ENERGI

– ET UNDERVISNINGSMATERIALE I SAMFUNDSFAG TIL FOLKESKOLENS UDSKOLING

 

Præsentation af materialet

Klodens energiressourcer er knappe samtidig med, at vi bliver stadig flere mennesker. Mange af fortidens og nutidens krige samt konflikter har taget afsæt i kampen om naturressourcer og energikilder. Sådan vil det også være i fremtiden. Materialet introducerer eleven til én af de største udfordringer, som menneskeheden står overfor – klimaforandringerne.

Undervisningsmaterialet Fremtidens Energi henvender sig primært til Samfundsfag, men knytter ligeledes an til temaer inden for Historie, Matematik og Fysik, som er oplagt at implementere, hvis tværfaglighed ønskes. Der lægges op til, at eleverne skal arbejde med de samfundsfaglige problemstillinger, der knytter sig til de mange spørgsmål om klimaforandringer, befolkningsudvikling, økonomi samt globale, nationale, lokale og private handlemuligheder osv. Materialet er struktureret således, at hjemmeside og lektionsoversigt hænger emnemæssigt sammen. Det betyder, at store dele af den nødvendige empiri er at finde på hjemmesiden. Det vil dog også være relevant at få eleverne til at finde kilder og foretage undersøgelser, som går ud over det givne materiale.

Fælles Mål og læringsmål

Forløbet berør alle de fire kompetenceområder i Samfundsfagets Fælles Mål: Politik, økonomi, sociale og kulturelle forhold samt samfundsfaglige metoder.

 • Politik: Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger.
 • Økonomi: Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien.
 • Sociale og kulturelle forhold: Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.
 • Samfundsfaglige metoder: Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder.

Organisering

Forløbet består af seks temaer af hver to lektioners varighed, dvs. 2 x 45 min. til hvert tema. Materialet dækker i alt 12 lektioner.

10 minutter: Klassen inddeles i grupper af 3-4 elever, og hver gruppe vælger ét af arbejdsspørgsmålene til det pågældende tema at arbejde med. Sørg for, at hvert arbejdsspørgsmål dækkes af 1-2 grupper.

Resten af første lektion: Gruppearbejde.

Tredje lektion: Grupperne fremlægger resultatet af deres undersøgelser. De har 5 min hver, hvilket svarer til ca. 5-7 power point slides.

 

Temaerne er som følger:

Tema 1: Megabyer og energibehov

Tema 2: Global demografisk udvikling

Tema 3: Klimaforandringer

Tema 4: Fossile brændsler og alternativerne

Tema 5: Økonomiske interesser i grøn energi

Tema 6: Politiske handlemuligheder

 

Tema 1: MEGABYER OG ENERGIBEHOV

 Faglige mål og fokuspunkter

–        Eleven kan diskutere rollen som forbruger og samfundsborger

–        Eleven har viden om globalisering

–        Eleven har viden om centrale principper inden for økonomi, udbud og efterspørgsel

–        Eleven har viden om bæredygtig udvikling og økonomisk vækst

–        Eleven kan analysere konkrete eksempler på globale kulturelle fænomener

–        Eleven har viden om kulturel globalisering

–        Eleven kan identificere, formulere og gennemføre enkle undersøgelser af samfundsmæssige problemstillinger

–        Eleven kan formidle resultater af en gennemført undersøgelse

–        Eleven kan finde relevante kilder

–        Eleven har viden om informationssøgning, herunder med digitale medier

–        Eleven kan tolke enkel statistik

 

Arbejdsspørgsmål

 • Redegør for, hvad en ”megaby”er. Hvad indebærer det koncept?
 • Hvor mange ”megabyer” er der i verden? Er de særligt udbredt nogle steder? Hvad kan årsagerne være til, at de ligger her?
 • Hvorfor flytter folk til ”megabyerne”? Hvilke faktorer kan være medvirkende?
 • Foretag en komparativ undersøgelse mellem en “normal by”, f.eks. en dansk by, efter eget valg og en “megaby” – hvilke forskelle kan I se? Udvælg nogle parametre I vil undersøge.
 • Hvilke udfordringer står “megabyer” overfor? Tænk på alle mulige facetter.
 • Vurder og diskuter hvilke miljøfordele der kunne være ved at bo i en “megaby”. Er der også ulemper?

 

Tema 2: GLOBAL DEMOGRAFISK UDVIKLING

 Faglige mål og fokuspunkter

–        Eleven har viden om det politiske system og beslutningsprocesser i Danmark

–        Eleven har viden om politiske problemstillinger inden for EU

–        Eleven kan diskutere rollen som forbruger og samfundsborger

–        Eleven har viden om socialisering og identitetsdannelse

–        Eleven kan analysere konkrete eksempler på globale kulturelle fænomener

–        Eleven har viden om kulturel globalisering

–        Eleven kan identificere, formulere og gennemføre enkle undersøgelser af samfundsmæssige problemstillinger

–        Eleven kan formidle resultater af en gennemført undersøgelse

–        Eleven kan finde relevante kilder

–        Eleven har viden om informationssøgning, herunder med digitale medier

–        Eleven kan tolke enkel statistik

 

Arbejdsspørgsmål

 • Hvordan har urbaniseringen ændret den måde, som moderne mennesker lever på?
 • Hvad er fordelene og ulemperne ved globalisering?
 • Hvordan hænger urbanisering og globalisering sammen?
 • Undersøg befolkningssammensætningen i din kommune og sammenlign med resten af landet.
 • Diskutér om de folkevalgte politikere kan gøre noget ved globaliseringen.
 • Hvilken rolle kan og bør EU spille i forhold til globaliseringen?

 

Tema 3: KLIMAFORANDRINGER

 Faglige mål og fokuspunkter

–        Eleven har viden om det politiske system og beslutningsprocesser i Danmark

–        Eleven kan redegøre for samspil mellem beslutningsprocesser i EU og i Danmark

–        Eleven kan diskutere aktuelle europæiske politiske problemstillinger i forhold til EU

–        Eleven har viden om internationale organisationer, som Danmark deltager i

–        Eleven kan diskutere rollen som forbruger og samfundsborger

–        Eleven har viden om bæredygtig udvikling

–        Eleven kan identificere, formulere og gennemføre enkle undersøgelser af samfundsmæssige problemstillinger

–        Eleven kan formidle resultater af en gennemført undersøgelse

–        Eleven har viden om fagord og begreber samt samfundsfaglige teksters formål og struktur

–        Eleven kan finde relevante kilder

–        Eleven har viden om informationssøgning, herunder med digitale medier

 

Arbejdsspørgsmål

 • Hvordan kan vi definere ”klimaforandringer”?
 • Hvor ser man disse klimaforandringer? Hvad er konsekvenserne af dem?
 • Hvad kan borgere og politikere gøre ved klimaforandringerne?
 • Hvordan arbejder Danmark med det internationale samfund i kampen mod klimaforandringer?
 • Undersøg FN’s Verdensmål for klimaområdet. Hvordan går det med at opfylde dem?
 • Hvilken rolle spiller EU i forhold til klimapolitik?

  

Tema 4: FOSSILE BRÆNDSLER OG ALTERNATIVER

 Faglige mål og fokuspunkter

 • Eleven har viden om hovedtræk i EU’s udvikling og beslutninger i EU
 • Eleven kan diskutere rollen som forbruger og samfundsborger
 • Eleven har viden om centrale principper i markedsøkonomien, udbud og efterspørgsel
 • Eleven har viden om bæredygtig udvikling
 • Eleven kan identificere, formulere og gennemføre enkle undersøgelser af samfundsmæssige problemstillinger
 • Eleven kan formidle resultater af en gennemført undersøgelse
 • Eleven har viden om fagord og begreber samt samfundsfaglige teksters formål og struktur
 • Eleven kan finde relevante kilder
 • Eleven har viden om informationssøgning, herunder med digitale medier
 • Eleven kan tolke enkel statistik

 

Arbejdsspørgsmål

 • Hvor stor en andel af det samlede energiforbrug i Danmark kommer fra fossile brændsler? Sammenlign med andre lande.
 • Hvad er fordelene og risiciene ved som samfund at basere sig på henholdsvis fossile brændsler og grøn energi?
 • Lav en model for hvordan man kan forstå begreberne ”udbud” og ”efterspørgsel” i forbindelse med brændsler og energiforbrug.
 • Hvordan vil det påvirke dansk økonomi, hvis vi omstiller til 100 % grøn energi?
 • Hvilke internationale aktører påvirker prisen på energi?

 

Tema 5: ØKONOMISKE INTERESSER I GRØN ENERGI

Faglige mål og fokuspunkter

 • Eleven kan identificere, formulere og gennemføre enkle undersøgelser af samfundsmæssige problemstillinger
 • Eleven kan formidle resultater af en gennemført undersøgelse
 • Eleven har viden om fagord og begreber samt samfundsfaglige teksters formål og struktur
 • Eleven kan finde relevante kilder
 • Eleven har viden om informationssøgning, herunder med digitale medier
 • Eleven kan tolke enkel statistik
 • Eleven har viden om bæredygtig udvikling og økonomisk vækst
 • Eleven kan redegøre for samspil mellem beslutningsprocesser i EU og i Danmark
 • Eleven har viden om internationale organisationer, som Danmark deltager i

 

Arbejdsspørgsmål

 • Hvilke typer af grøn energi producerer et land som Danmark? Hvorfor mon netop disse?
 • Er grøn energi en god forretning?
 • Hvor stor en andel af det danske BNP udgør hhv. ”sort” og ”grøn” energi? Sammenlign med andre lande.
 • Undersøg hvilken rolle de danske handelsdelegationer spiller i forhold til salg af danske energiløsninger.
 • Undersøg hvilken effekt internationale klimaaftaler har for handlen med energi.

 

Tema 6: POLITISKE HANDLEMULIGHEDER

 Faglige mål og fokuspunkter

 • Eleven har viden om internationale organisationer, som Danmark deltager i
 • Eleven har viden om det politiske system og beslutningsprocesser i Danmark
 • Eleven har viden om politiske ideologier og grundholdninger
 • Eleven har viden om politiske partier, deres grundholdninger og mærkesager
 • Eleven kan diskutere rollen som forbruger og samfundsborger
 • Eleven kan identificere, formulere og gennemføre enkle undersøgelser af samfundsmæssige problemstillinger
 • Eleven kan formidle resultater af en gennemført undersøgelse
 • Eleven har viden om fagord og begreber samt samfundsfaglige teksters formål og struktur
 • Eleven kan finde relevante kilder
 • Eleven har viden om informationssøgning, herunder med digitale medier
 • Eleven kan tolke enkel statistik

 

Arbejdsspørgsmål

 • Diskutér hvilken rolle staten bør spille i forhold til udviklingen af grøn energi (eks. bør staten give økonomisk tilskud til grøn energi)?
 • Kan civile/private aktører gøre mere for udviklingen af grøn energi og teknologi?
 • Hvilke andre lande handler vi energiløsninger med?
 • Hvilke forskelle er der på de politiske partiers holdning til energiforsyning og produktion?
 • Foretag en komparativ analyse af Danmark og Sverige på energiområdet. Hvilke områder undersøger I og hvordan?
 • Diskutér og vurdér om det vil være muligt at overgå til 100 % vedvarende energi i et land som Danmark.