Fremtidens energi – et undervisningsmateriale

Klodens energiressourcer er knappe samtidig med at vi bliver stadig flere mennesker på jorden.

Mange af fortidens og nutidens krige og konflikter har taget afsæt i kampen om naturressourcer og energikilder. Sådan vil det også være i fremtiden.

Dette undervisningsmateriale lægger op til et flerfagligt samarbejde mellem Samfundsfag og Historie, men kan også bruges enkeltfagligt og som oplæg til hhv. SSO, SRO og SRP

Første del består af en kort lærervejledning og elevvejledning samt forløbsoversigt. Anden del består af arbejdsspørgsmål til de foreslåede moduler, samt supplerende litteratur og links til understøttelse af hhv. kernestof samt faglige mål (jfr. de nye fagbekendtgørelser fra 2017).

 

Lærervejledning

 Undervisningsmaterialet Fremtidens Energi henvender sig overvejende til fagene Samfundsfag, Naturgeografi, Fysik og Historie. Afhængig af problemformulering kan andre fag imidlertid også komme i spil.

Materialet er struktureret således, at hjemmeside og moduloversigt hænger emnemæssigt sammen. Det betyder at store dele af den nødvendige empiri er at finde på hjemmesiden. Der er dog suppleret med eksterne links, ligesom det også vil være relevant at få eleverne til at foretage undersøgelser, som går ud over det givne materiale. Under hvert modul er der forslag til både arbejdsspørgsmål i klassen, samt til hvilke undersøgelser der i forbindelse med hver overskrift kunne være relevante.

Alle moduler tager udgangspunkt i de faglige mål samt kernestoffet for fagene.

I nærværende materiale er udgangspunktet Samfundsfag som det bærende fag. Den foreslåede forløbsoversigt dækker således 4 ud af fem kerneområder for faget (Politik, Økonomi, International Politik og Metode). Sociologi kan naturligvis inddrages, hvor man finder det relevant.

Der er taget udgangspunkt i moduler med en varighed på 90-100 min.

De tilknyttede arbejdsspørgsmål tager højde for de taksonomiske niveauer og er ydermere inddelt efter niveau (A, B, C).

Formål med forløbet

 I nærværende undervisningsmateriale lægges der op til, at eleverne skal arbejde med de samfundsfaglige problemstillinger, der knytter sig til de mange spørgsmål om klimaforandringer, befolkningsudvikling, økonomi samt globale, nationale, lokale og private handlemuligheder etc.

I Samfundsfag på A niveau skal eleverne arbejde med International Politik, Handelsteorier og Globalisering (herunder også internationale organisationer). Disse temaer/emner skal eleverne forholde sig til både empirisk og teoretisk. De vil ligeledes skulle forholde sig flerfagligt til de problemstillinger som hjemmesiden Fremtidens Energi belyser.

I Samfundsfag på B niveau skal eleverne arbejde med økonomiske modeller for hvordan nationaløkonomien udvikler sig i samspil med globale miljøudfordringer, samt hvilke parametre der påvirker disse. De skal ligeledes arbejde med internationale institutioner, samt hvordan disse spiller en rolle for almindelige menneskers hverdag (FN, EU, WTO etc.)

I Samfundsfag på C niveau skal eleverne arbejde med de økonomiske kredsløb, samt overordnede globaliseringstendenser. Yderligere skal de forholde sig til, hvilket ansvar vi har som borgere og forbrugere. De skal ligeledes arbejde med grundlæggende principper for, hvordan man laver en undersøgelse.

I nærværende undervisningsmateriale er der opgaver til Samfundsfag på alle tre niveauer. Der er ligeledes taget højde for, at alle undervisningsmoduler skal dække både faglige mål samt kernestof (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil49)

 

 

Elevvejledning

 

Undervisningsmaterialet Fremtidens Energi henvender sig til dig, der er i gang med at arbejde med globale udfordringer i Samfundsfag i STX eller på HF. Materialet og forløbsoversigten introducerer dig til én af de største udfordringer menneskeheden står overfor, nemlig klimaforandringerne.

Du kan bruge materialet uanset om du har Samfundsfag på A, B eller C niveau.

 

Materialet lægger helt automatisk op til et flerfagligt samarbejde og er derfor også relevant for dig, som vil skrive SRO, SSO eller SRP om emner som energi, klimaforandringer, international politik etc.

 

Moduloversigten giver dig et overblik over de temaer, der knytter sig til det overordnede emne om Fremtidens Energi og fungerer samtidig som inspiration for dig der i gang med en undersøgelse om et lignende tema/emne i andre fag (eksempelvis Naturgeografi, Fysik og Historie).

 

Moduloversigt: Herunder 6 temaer, som får tildelt 2 moduler hver:

 

 • ”Megabyer” og energibehov (Samfundsfag samt evt. Naturgeografi, Historie og sprogfag)
 • Global demografisk udvikling (Samfundsfag samt evt. Naturgeografi, Historie og sprogfag)
 • Klimaforandringer (Samfundsfag samt evt. Naturgeografi og Fysik)
 • Fossile brændsler og alternativerne (Samfundsfag samt evt. Fysik/Kemi)
 • Økonomiske interesser i grøn energi (Samfundsfag samt evt. sprogfag) case: Californien etc.)
 • Politiske handlemuligheder (Samfundsfag samt evt. Historie) Danmark, International Politik)

 

Modul 1 + 2: ”Megabyer”

 

Faglige mål

 • anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
 • anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
 • undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold

 

Kernestof

Politik:

 • politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU.

Økonomi:

 • globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold
 • makroøkonomiske sammenhænge, bæredygtig udvikling, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.

International politik

 • aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt
 • mål og muligheder i Danmarks udenrigspolitik
 • globalisering og samfundsudvikling i lande på forskellige udviklingstrin.

 

Metode

 • kvalitativ og kvantitativ metode, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser samt systematisk behandling af forskellige typer data
 • komparativ metode og casestudier
statistiske mål, herunder lineær regression og statistisk usikkerhed.
 • aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt mål og muligheder i Danmarks udenrigspolitik
globalisering og samfundsudvikling i lande på forskellige udviklingstrin.

Arbejdsspørgsmål til modul 1 + 2:

A-niveau:

 • Hvad er en ”megaby”?
 • Hvilke demografiske udfordringer oplever moderne megabyer?
 • Hvordan er indkomstforskellene i den by du har valgt. Beregn Gini-koeficienten
 • Er der signifikant sammenhæng mellem størrelsen på en by og procentandelen af fattige? (foretag beregninger)

 

B-niveau:

 • Hvad er en ”megaby”?
 • Foretag en komparativ undersøgelse mellem din valgte by samt en anden. Udvælg nogle parametre du vil undersøge
 • Beskriv og analyser de væsentligste udfordringer de valgte megabyer står overfor?
 • Vurder og diskuter hvilke miljøfordele der kunne være ved at bo i en megaby

 

C-niveau:

 • Hvad er en ”megaby”?
 • Hvor mange ”megabyer” er der i verden?
 • Er der en sammenhæng mellem uddannelsesniveau og indkomstniveau i den valgte by?
 • Hvorfor flytter folk til ”megabyerne”?

 

Modul 3 + 4: ”Global demografisk udvikling”

 

Faglige mål

 • forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
 • undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger herpå
 • forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed
 • behandle problemstillinger i samspil med andre fag demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Kernestof

International politik

 • aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt
 • mål og muligheder i Danmarks udenrigspolitik
 • globalisering og samfundsudvikling i lande på forskellige udviklingstrin

Metode

 • kvalitativ og kvantitativ metode, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser samt systematisk behandling af forskellige typer data
 • komparativ metode og casestudier
statistiske mål, herunder lineær regression og statistisk usikkerhed.

 

Arbejdsspørgsmål til modul 3 + 4:

 

A-niveau:

 • Redegør for den demografiske udviklingen i bredt historisk globalt perspektiv
 • Hvilke ”push/pull” faktorer er væsentlige i forhold til at forstå urbaniseringen?
 • Undersøg begrebet ”gentrificering” samt diskutér eventuelle politiske indgreb
 • Hvilken rolle kan og bør EU spille i forhold til globaliseringen?

 

B-niveau:

 • Redegør for den demografiske udviklingen i bredt historisk globalt perspektiv
 • Hvilke ”push/pull” faktorer er væsentlige i forhold til at forstå urbaniseringen?
 • Hvilken rolle kan og bør EU spille i forhold til globaliseringen?
 • Undersøg den danske befolknings holdninger til hhv. EU og globalisering

 

 

C-niveau:

 • Redegør for, hvordan urbaniseringen har ændret på måden moderne mennesker lever på
 • Hvordan hænger urbanisering og globalisering sammen? (brug hhv. hjemmesiden samt din grundbog)
 • Undersøg befolkningssammensætningen i din kommune og sammenlign med resten af landet
 • Diskutér om de folkevalgte politikere kan gøre noget ved globaliseringen

 

Modul 5 + 6: ”Klimaforandringer”

 

Faglige mål

 • behandle problemstillinger i samspil med andre fag demonstrere viden om fagets identitet og metoder
 • formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
 • forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
 • påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler

Kernestof

Økonomi

 • makroøkonomiske sammenhænge, bæredygtig udvikling, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.

Metode

 • kvalitativ og kvantitativ metode, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser samt systematisk behandling af forskellige typer data
 • komparativ metode og casestudier
statistiske mål, herunder lineær regression og statistisk usikkerhed.

 

 

Arbejdsspørgsmål til modul 5 + 6:

 

A-niveau:

 • Hvordan kan vi definere ”klimaforandringer”?
 • Hvordan arbejder Danmark med det internationale samfund i kampen mod klimaforandringer?
 • Analyser hvordan det går med FN’s Verdensmål på klimaområdet
 • Hvorfor kan klimaforandringer true sikkerhedssituationen for befolkningen. Inddrag viden om IP-teori.

 

B-niveau:

 • Hvordan kan vi definere ”klimaforandringer”?
 • Hvordan arbejder Danmark med det internationale samfund i kampen mod klimaforandringer?
 • Analyser hvordan det går med FN’s Verdensmål på klimaområdet
 • Hvilken rolle spiller EU i forhold til klimapolitik?

 

C-niveau:

 • Hvordan kan vi definere ”klimaforandringer”?
 • Hvor ser man disse klimaforandringer?
 • Hvad kan borgere og politikere gøre ved fænomenet?
 • Undersøg og redegør for FN’s Verdensmål for klimaområdet

 

Modul 7 + 8: ”Fossile brændsler”

 

Faglige mål

 • forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
 • påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler

Kernestof

Økonomi

 • velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, herunder markedsmekanismen og politisk påvirkning heraf
 • globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold
 • makroøkonomiske sammenhænge, bæredygtig udvikling, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.

 

Arbejdsspørgsmål til modul 7 + 8:

 

A-niveau:

 • Hvor stor en andel af det samlede energiforbrug kommer fra fossile brændsler?
 • Beskriv (i samarbejde med et andet fag), hvordan man udvinder energi fra fossile brændsler
 • Hvordan vil det påvirke danske økonomi, hvis omstiller til 100% grøn energi?
 • Hvilke internationale aktører påvirker prisen på energi?

 

B-niveau:

 • Hvor stor en andel af det samlede energiforbrug kommer fra fossile brændsler?
 • Beskriv (i samarbejde med et andet fag), hvordan man udvinder energi fra fossile brændsler
 • Hvordan vil det påvirke dansk økonomi, hvis omstiller til 100% grøn energi?
 • Redegør for de grundlæggende principper i det udvidede økonomiske kredsløb

 

 

C-niveau:

 • Hvor stor en andel af det samlede energiforbrug kommer fra fossile brændsler?
 • Beskriv (i samarbejde med et andet fag), hvordan man udvinder energi fra fossile brændsler
 • Lav en model for hvordan man kan forstå begreberne ”udbud” og ”efterspørgsel”
 • Redegør for de grundlæggende principper i det simple økonomiske kredsløb

 

 

Modul 9 + 10: ”Økonomiske interesser i grøn energi”

 

Faglige mål

 • undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
 • forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
 • undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger herpå

 

Kernestof

Økonomi

 • globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold
 • makroøkonomiske sammenhænge, bæredygtig udvikling, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt

Metode

 • kvalitativ og kvantitativ metode, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser samt systematisk behandling af forskellige typer data
 • komparativ metode og casestudier

 

Arbejdsspørgsmål til modul 9 + 10:

 

A-niveau:

 • Hvilke typer af grøn energi producerer et land som Danmark?
 • Er grøn energi en god forretning?
 • Hvilke målkonflikter kan der være i forbindelse med handel med energi?
 • Undersøg hvilken effekt internationale klimaaftaler har for handlen med energi

 

B-niveau:

 • Hvilke typer af grøn energi producerer et land som Danmark?
 • Er grøn energi en god forretning?
 • Undersøg hvilken rolle de danske handelsdelegationer spiller i forhold til salg af danske energiløsninger
 • Undersøg hvilken effekt internationale klimaaftaler har for handlen med energi

 

 

C-niveau:

 • Hvilke typer af grøn energi producerer et land som Danmark?
 • Er grøn energi en god forretning?
 • Hvor stor en andel af det danske BNP udgør hhv. ”sort” og ”grøn” energi?
 • Diskutér hvilken rolle bør staten spille i forhold til udviklingen af grøn energi (Eks. bør staten give økonomisk tilskud til grøn energi?)

 

Modul 11 + 12: ”Politiske handlemuligheder”

 

Faglige mål

 • påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler
 • analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
 • på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.

Kernestof

Politik

 • politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd
 • magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene politiske
 • beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU.

 

Arbejdsspørgsmål til modul 11+ 12

 

A-niveau:

 • Diskutér hvilken rolle bør staten spille i forhold til udviklingen af grøn energi (Eks. bør staten give økonomisk tilskud til grøn energi?)
 • Undersøg samspillet mellem de forskellige ministerier i Danmark.
 • Kan civile/private aktører gøre mere for udviklingen af grøn energi og teknologi?
 • Hvilke muligheder har ex. amerikanske delstater for at handle på egen hånd, efter at USA officielt er trådt ud af Paris-aftalen?

 

 

B-niveau:

 • Diskutér hvilken rolle bør staten spille i forhold til udviklingen af grøn energi (Eks. bør staten give økonomisk tilskud til grøn energi?)
 • Hvilke andre lande handler vi energiløsninger med?
 • Hvilke forskelle er der på de politiske partiers holdning til energiforsyning og produktion?
 • Foretag en komparativ analyse af Danmark og Sverige på energiområdet. Hvilke områder undersøger du og hvordan?

 

 

C-niveau:

 • Diskutér hvilken rolle bør staten spille i forhold til udviklingen af grøn energi (Eks. bør staten give økonomisk tilskud til grøn energi?)
 • Hvilke andre lande handler vi energiløsninger med?
 • Hvilke forskelle er der på de politiske partiers holdning til energiforsyning og produktion?
 • Diskutér og vurdér om det vil være muligt at overgå til 100% vedvarende energi i et land som Danmark. Inddrag viden om det politiske system.

 

Litteratur:

 • Bundsgaard og Skov: B-Bogen (Columbus, 2009)
 • Friisberg, Gregers: Politik ABC (Columbus, 2009)
 • Hansen og Thordal: Menneskerettigheder (Columbus, 2005)
 • Henriksen, Per: Økonomi ABC (Columbus, 2013)
 • Jacobsen og Outzen: Liv i Danmark (Columbus, 2012)

 

Øvrige ressourcer: